“ Dbejme, aby nám stáří neudělalo
vrásky na duši, když je dělá na tváři. ”
-Michel de Montaigne

Služby

 

Co je hlavním  dlouhodobým cílem naší služby:

 • poskytování služby v souladu se standardy kvality služeb
 • ubytování umožňující příjemné, klidné a bezpečné prostředí 
 • stravování s ohledem na zásady racionální výživy i potřeby dietního stravování
 • zajištění volnočasových aktivit s možností výběru (muzikoterapie, ruční práce, trénink kognitivních funkcí,...)
 • zajištění podpory udržování kontaktu s rodinou a společenským prostředím

 

Střednědobé cíle služby do konce roku 2016:

 • tvorba podmínek pro zvýšení kvality a hodnocení efektivity služby
 • zajištění stabilního personálu
 • instalace informačních tabulí před Domovem Maják, o.p.s.
 • navázání větší spolupráce se základními školami, popřípadě středními školami z okolí za účelem získání co největšího počtu dobrovolníků pro aktivizace uživatelů
 • realizace přístavby včetně lůžkového výtahu
 • zvyšování vědomostí a zkvalitňování vzdělávání zaměstnanců

Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem je registrované soukromé zařízení, které poskytuje službu sociální péče dle § 50 zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje pro své uživatele další činnosti, kde obsahem celodenní péče je:

 • Poskytování péče a podpory v aktivitách denního života, které vycházejí z individuálních potřeb uživatele a při kterých se podporují jeho návyky.
 • Udržování, případně zlepšování schopnosti a soběstačnosti uživatele (pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, pomoc při podávání stravy a tekutin, pomoc při prostorové orientaci).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (spolupráce s rodinou, poskytování pomoci při využívání běžně dostupných služeb, zajišťování kulturních akcí a výletů, s cílem zapojení se uživatelů do běžného života s respektem jejich osobnosti a možnostem, dle přání doprovázení na vycházky). 
 • Zajišťování sociálně terapeutických činností, jejichž poskytování vede k udržení nebo k rozvoji osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Probíhají na základě sestaveného individuálního plánu uživatele, který zohledňuje aktuální schopnosti, přání, potřeby uživatele. V Domově probíhá např. promítání, hry, kreslení, modelování, trénování kognitivních funkcí, čtení, udržení tělesného zdraví vhodným cvičením, poslech relaxační hudby).
 • Zajišťování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Zajišťování pomoci při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů ( uživatelé mají možnost vyjádřit svá přání nebo nespokojenost s poskytovanými službami).
  Ústně nebo písemně, pro tyto případy jsou seznámeni s postupem pro vyřizování jejich přání či stížností.
 • Sestavování individuálních plánů péče uživatelů a naplňování jejich cílů.
 • Zařízení poskytuje základní ošetřovatelskou rehabilitaci z cílem zpomalit ztrátu funkčních schopností uživatele, v rámci vývoje jeho zdravotního stavu.