“ Dbejme, aby nám stáří neudělalo
vrásky na duši, když je dělá na tváři. ”
-Michel de Montaigne

Aktuality

Aktuality

Přečtěte si co je nové...

Informace k návštěvám

Návštěvy uživatelů Domova Maják, o.p.s. jsou vzhledem k současné situaci omezeny. Probíhají po předchozím telefonickém objednání na tel. čísle 734 738 445.
Ve dnech Po – Ne v čase od 13:00 do 16:00.

V současné době je nutné, aby každá návštěva splňovala následující:

a. ochrana dýchacích cest (respirátor FFP2, KN95)
b. dezinfekce rukou
c. 180 dnů od prodělání onemocnění Covid-19
d. 14 dnů od první dávky očkování proti onemocnění Covid-19
e. 14 dnů po druhé dávce očkování proti onemocnění Covid-19
f. negativní antigenní test ne starší než 48h

2021-06-03 09:16:31

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili v této nelehké covidové době.
Díky společnosti Mountfield se sídlem v Příbrami, děkujeme za nádhernou vánoční jedličku, kterou
jsme si ozdobili a užívali její krásu i vůni celý měsíc. Chtěli bychom poděkovat i společnosti ADRA
Příbram, za nádherné dopisy od mladých lidí, kde je vidět propojení starší a mladší generace… je to
takzvaný propojovací most, za který moc děkujeme.
Doufáme v další spolupráci a moc se na ni těšíme. Projekt Českého rozhlasu „ JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“
dopřál našim klientům prožít nádherné Vánoce se spoustou dárků, o které si uživatelé napsali. V
tomto projektu jsme našli spoustu báječných lidí, kteří mají srdce na správném místě.

Mnohokrát děkujeme, že jste našim uživatelům dopřáli krásné a pohodové Vánoce.

2021-02-02 14:17:30

Informace k návštěvám

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla
o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020
do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních,
ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
a) přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle
bodu 2,
b) návštěv nezletilých pacientů,
c) návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
d) návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění,
2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu
ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
a) třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné
domácnosti,
b) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním
zařízením,
c) bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
d) třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky
onemocnění COVID-19,
e) třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest
(používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),
3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů
se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě
(podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů
s výjimkou:
a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,
b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;
2
zákaz návštěvy podle tohoto bodu se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí
před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to
s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které
absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC
test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom
doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění
COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky
dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele;
II. zrušuje usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1115, vyhlášené pod č. 446/2020 Sb.,
ve znění usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1196, vyhlášeného pod č.
472/2020 Sb.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

2020-12-03 12:43:27

Důležité upozornění

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace na Příbramsku, se od pondělí 17. 08. 2020 do odvolání ruší návštěvy u klientů. Toto opatření je v zájmu našich klientů. Děkujeme za pochopení.

2020-08-17 12:49:34

Plánované aktivity červen - srpen 2020

ČERVEN 2020 - Příprava projektu "Strom života" - malování s iniciály, - Projekt "Úsměv do schránky - zasílání pohledů do jiných domovů, - Zahradní terapie - péče o bylinky, - Arteterapie - vytváření desek se vzpomínkami, - Bazální stimulace, - Cvičení - šlapadla, posilovací cviky, nácviky stoje, chůze, jednoduchá pohybová a dechová cvičení, - Tříbení paměti, - Procházky v okolí Domova dle počasí, - Společenské hry, - Odpolední akce - Návštěva Nového rybníka v Příbrami, - Promítání dokumentů - Zámky na Loiře, - Celodenní akce - Narozeninový den - zpívá a hraje spolek Cirkus Hulata ČERVENEC 2020 - Arteterapie - výtvarná dílna, - Zahradní terapie - péče o květiny, - Zmrzlinové odpoledne, - Celodenní akce - Olympiáda v hraní na interaktivních tabulích a ve společenských hrách, - Procházky v okolí Domova dle počasí, - Reminiscenční terapie, - Bazální stimulace, - Muzikoterapie s Mgr. Jarmilou Kovářovou, - Odpolední akce - Opékání buřtů, - Tříbení paměti - povídání o zvířatech, - Terapeutické vaření - nácvik běžných denních činností, - Posezení na terase s kávou, - Smyslová stimulace - hmatová, vizuální, - Cvičení - šlapadla, posilovací cviky, nácviky stoje, chůze, jednoduchá pohybová a dechová cvičení, - Celodenní akce - Narozeninový den - hraje a zpívá p. Justich SRPEN 2020 - Bohoslužba a osobní rozhovory s farářem p. Robertem Cieszkowskim, - Beseda s p. Gardoněm z EKO centra Orlov, - Reminiscenční terapie, - Bazální stimulace, - Procházky v okolí Domova dle počasí, - Hudební odpoledne - vystoupení spolku Cirkus Hulata, - Zahradní terapie - sběr a sušení bylin, - Muzikoterapie s Mgr. Jarmilou Kovářovou, - Cvičení - šlapadla, posilovací cviky, nácviky stoje, chůze, jednoduchá pohybová a dechová cvičení, - Tříbení paměti - povídání o 2. sv. válce, - "Buřtové odpoledne" na terase + večerní posezení, - vystoupení pěveckého sboru Radost z Milína, - Odpolední akce - Návštěva Blatenského zámku a zámeckého parku, - Trénink jemné motoriky - třídění barevných knoflíků, - Terapeutické vaření - nácvik běžných denních činností, - Canisterapie - Celodenní akce - Narozeninový den - hraje a zpívá p. Koman s kapelou.

2020-06-02 12:45:40

Informace k návštěvám

V rámci Plánu rozvolnění opatření se od 25. května 2020 otevírá veřejnosti Domov Maják, o.p.s., za podmínek dodržování níže uvedených preventivních opatření. Toto nařízení je vydáno v souladu s pravomocí ředitele, která je stanovena v Návštěvním řádu. Návštěvy u klientů budou probíhat vzhledem k vysokým nárokům na úklid a dezinfekci pouze ve dnech: Středa 13,00 – 16,00 Čtvrtek 13,00 – 16, 00 Termín návštěv je nutné předem domluvit na tel. 734 738 445. Klienta mohou navštívit max. 2 osoby ve stejném čase. Klienta mohou navštívit pouze osoby starší 18-ti let. U mobilních klientů nebude návštěva probíhat v jeho pokoji, ale ve venkovních prostorách Domova, případně k tomu účelu vyhrazeném prostoru, pro tyto účely je vyhrazena aktivizační místnost. Návštěvy imobilních klientů budou probíhat za dodržování přísných hygienických pravidel u lůžka. Návštěvy jsou zakázány u klientů, kteří jsou v karanténě. Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu (dodržování pravidel je i zde nutné)

2020-05-25 08:02:14

Histórie